header

WKB: Toon aan dat je het goed doet!

De Nederlandse Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is eindelijk goedgekeurd en treedt naar verwachting stapsgewijs in werking vanaf 1 oktober 2022 (of wellicht 1 januari 2023). Deze nieuwe wet introduceert een publiek-privaat systeem waarbij private partijen in de bouw voor meer bouwkwaliteit moeten zorgen. Deze wet is best een grote verandering voor de bouwsector. Voor de grote aannemers maar zeker ook voor klusbedrijven en zzp’ers, want óók die werkzaamheden vallen binnen de wettelijke definitie van aanneming van werk.

Doel van de WKB
Het primaire doel van deze wet is: minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw. Het kabinet wil daarom dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren. Betere controle leidt tot minder bouwfouten en gebreken, zoals bijvoorbeeld constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie.

Het op voorhand reduceren van bouwfouten, leidt tegelijkertijd tot lagere kosten voor bouwbedrijven. Van kosten voor het herstel van bouwfouten is dan immers niet of nauwelijks meer sprake. Tot slot wordt het werk van onafhankelijke kwaliteitscontroleurs makkelijker en sneller, omdat de bouwers zelf al veel gecontroleerd hebben. Al deze zaken komen de bouwkwaliteit van gebouwen ten goede.

Het is aan de uitvoerende partij om aan te tonen dat wat en hoe ze de kwaliteit van het werk controleren. De gemeente doet als bevoegd gezag een stapje terug, maar blijft wel verantwoordelijk voor handhaving.

Een ander aspect van de Wet Kwaliteitsborging is dat door het aanpassen van de regeling van aanneming van werk in het Burgerlijk Wetboek (BW) opdrachtgevers een sterkere positie krijgen ten opzichte van aannemers.

Al met al is het veel theorie en veel wettekst, iets wat we als vakmensen liever snel een keer doorlezen en dan naast ons neer leggen. Helaas is of kan de impact best groot zijn, dus is een goede voorbereiding op zijn plaats. We gaan niet tot in detail alles bespreken, wel willen we je (in grote lijnen) wijzen op gewijzigde verhoudingen op de bouwplaats die een gevolg zijn van deze nieuwe wetgeving.

Wat valt onder aanneming van werk?
Volgens de wet is aanneming van werk “de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor het tot stand brengen en opleveren van een werk van stoffelijke aard, buiten dienstbetrekking, en tegen een door de opdrachtgever te bepalen prijs in geld”.
De wet geeft geen aparte definitie van aanneming van bouwwerken. Het bouwrecht heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een uitgebreid stelsel van algemene bouwvoorwaarden met regels voor het bouwen van bouwwerken. De wet maakt geen onderscheid tussen zzp’ers in de bouw, klusbedrijven of professionele aannemers. De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de aangepaste regeling van aanneming van werk in het Burgerlijk Wetboek gelden daarmee ook voor die groep.

Hoe voldoe ik aan deze nieuwe wet?
Als ‘aannemer’ moet je zorgen voor meer bouwkwaliteit. Belangrijke verschillen zijn dat je eerder aansprakelijk bent voor verborgen gebreken na oplevering en voor het niet voldoen aan de wettelijke waarschuwingsplicht. Ook moeten aannemers hun opdrachtgevers beter informeren over de bouwkwaliteit die ze leveren. Als vakman dien jij aan te tonen dat wat je doet en wat je hiervoor aan materialen gebruikt voldoet aan de normen en regels. De bewijslast ligt nu bij jou en niet andersom – zoals het was. Dit gaat onherroepelijk een stukje meer administratie met zich mee brengen. Zoals de titel van dit artikel zegt: Toon aan dat je het goed doet!

Waarschuwingsplicht aannemer
De wettelijke waarschuwingsplicht in artikel 7:754 BW wordt aangescherpt. Jij bent de vakman, daar wordt vanuit gegaan. Dus moet je de klant voortaan schriftelijk, duidelijk en begrijpelijk waarschuwen en op tijd wijzen op fouten in het ontwerp, de opdracht en tekeningen. Bij consumenten is dat een dwingend recht, bij professionele opdrachtgevers niet. Dwingend betekent dat je bij particuliere opdrachtgevers niet van deze regeling mag afwijken.

Verplicht opleverdossier
Als aannemer word je verplicht om bij de oplevering aan je opdrachtgever een opleverdossier te geven dat een volledig inzicht geeft in de nakoming van de overeenkomst en de uitgevoerde werkzaamheden. Dit artikel is een regelend recht, je mag hier in overeenkomsten met klanten van afwijken. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat je geen of alleen een beperkt opleverdossier aanlevert. Dat moet je dan wel vooraf duidelijk afspreken. Als je dit vergeet te doen, dan geldt de wet en ben je verplicht om een opleverdossier aan te leveren dat voldoet aan de wettelijke vereisten.

Hoe bereid ik me het beste voor?
Vanaf de inwerkingtreding van de Wkb gelden de nieuwe regels met betrekking tot de waarschuwingsplicht en het verplichte opleverdossier; ook voor bestaande aannemingsovereenkomsten. Dat betekent dat je als aannemer vanaf dat moment verplicht bent om te voldoen aan de aangescherpte waarschuwingsplicht en om een opleverdossier aan te leveren. Bereid je dus goed voor op de gevolgen van deze nieuwe wet. Houdt er nu al rekening mee in je offertes en zorg voor een overzichtelijke projectadministratie.

Je staat er niet alleen voor!
Omnicol als leverancier helpt je hier graag bij. De projectadviezen die wij verstrekken krijgen nóg meer waarde en ook de controles in het werk die we samen afspreken sterken jou als aannemer in de bewijslast dat je het werk op een juiste manier uitvoert. Maak hier dus gebruik van, en zorg zelf voor een goede administratie per project, zodat je alle papieren rompslomp tot een minimum kan beperken.

Wil je al deze informatie gevisualiseerd zien in een duidelijk filmpje? Onderstaand filmpje staat ook op deze website. Of lees het één en ander na op: https://www.rijksoverheid.nl/wkb.

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met onze mensen, zoals je gewend bent doen wij er alles aan om samen de klus te klaren.

© OMNICOL

november 16th, 2020 door